voorwaarden

solexnu.nl werkt volgens onderstaande voorwaarden.

Onder verhuurder wordt verstaan solexnu.nl. Onder huurder wordt verstaan ondergetekende:

Ondergetekende (huurder) verklaart hierbij op te treden namens de gehele door hem/haar gereserveerde groep, onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan:

Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep beschikken over een geldig rijbewijs en dat zij bevoegd zijn het desbetreffende voertuig te besturen.

Het maximale toelaatbare gewicht voor de solex is 120 kg.  Houdt u hiermee rekening om schade te voorkomen. Een duo passagier is niet toegestaan.

Pas uw kleding aan. Een solex kan spetteren en sputteren , daarbij kan olie of brandstof vrijkomen die op uw kleding kan komen.  Solexnu is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan kleding. Dit geldt ook voor overige goederen als mobiele telefoons , camera’s etc. 

Er kan voorafgaande de rit een zekerheidstelling van 50 euro worden gevraagd. Alle schade  veroorzaakt door de huurder die de WA verzekering niet dekt is voor eigen risico en wordt achteraf verhaald.

Huurder zal de aanwijzingen van de begeleiding te allen tijde opvolgen en niet afwijken van de aangegeven route.

Voor en tijdens de solex toer wordt er geen alcoholische drank genuttigd. Solexnu gaat voor 0 % .

De huurder is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade (voor zover niet door de verzekering gedekt) hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde solex, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Onderlinge schade veroorzaakt door de berijders van de verhuurde solexen is uitdrukkelijk uitgesloten door de verzekering evenals een eenzijdig ongeval . De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan verhuurder vergoeden.

Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde solex naar vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen. Eventuele boetes wegens verkeersovertredingen zijn voor rekening van huurder.

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: De trottoirbanden op en af te rijden. Met de solexen tegen elkaar aan te botsen. Meer personen te vervoeren dan 1 persoon per solex.

Deelname aan onze activiteiten is altijd geheel op eigen risico. Solexnu.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten. Dit geldt voor alle activiteiten, zowel die door solexnu.nl georganiseerd op/vanuit eigen locatie, als die activiteiten waarvoor zij heeft bemiddeld en welke op locaties van derden plaatsvinden.

In een situatie van overmacht (b.v. slecht weer) behouden wij ons het recht voor om het programma te wijzigen en/of te onderbreken. Wij behouden ons eveneens het recht voor om mensen die zich niet aan de regels houden te weigeren c.q. het programma te onderbreken. In dit geval wordt er geen geld gerestitueerd.